«КУТААЛАМ» БАСМАСЫНЫН МИССИЯСЫ ЖАНА БААЛУУЛУКТАРЫ

Биздин миссия:

Кыргызстандын балдарын мыкты окуу китептери/дүйнөлүк жана кыргыз авторлорунун чыгармалары менен эне (кыргыз) тилинде тааныштыруу. Биз балдарды кыргыз тилинде окуу үчүн китептерди бардыгына жеткиликтүү, кызыктуу жана сөз өстүрүүчүлүк сапаттарын кеңитүүдөбүз.

Биздин баалуулуктар:

  • Ачыктык
  • Жогорку сапат
  • Креативдүүлүк жана жаңычылдык
  • Социалдык жоопкерчилик
  • Профессионалдуулук жана ишенимдүүлүк